Ako na efektívne skladové hospodárstvo

Metódy riadenia zásob - metóda ABC, LIFO a FIFO, Just-in-time

05.03.2011 17:13

V oblasti logistiky, dopravy a skladovom hospodárstve sa používa viacero metód riadenia zásob. Všetky volajú ekonómovia skratkami, takže čo vlastne znamenajú metóda ABC, FEFO, FIFO, LIFO, HIFO a JIT?

Hodí sa metóda ABC, First in First out, Last in Last out, Just in time?
A ktorá metóda riadenia zásob je optimálna pre váš sklad?

Metódy riadenia zásob sú strategickým rozhodnutím podniku, iná metóda sa hodí pre iné druhy materiálov a iný typ výroby/obchodu. Predstavme si najprv v stručnosti tie menej používané a podrobnejšie sa potom pozrieme na tie používanejšie. Takže najprv niečo málo o FEFO a HIFO.

FEFO znamená First Expired, First Out, teda prvý expiruje, prvý von. Ide o obsluhovanie poradia od materiálu so skorším dátumom spotreby bez ohľadu na čas obstarania. HIFO je Highest In, First Out = najdrahší dovnútra, prvý von. Táto metóda funguje tak, že položky sú brané v poradí od najdrahších jednotiek pričom nezáleží na termín vstupu či obstarania.
 

Metóda ABC

Metóda ABC sa uplatňuje vo výrobných podnikoch a pristupuje rôzne k rôznym druhom materiálu. Materiály rozdeľujeme do troch kategórií:

Materiál A - kategória materiálov s veľkou spotrebou. Tieto materiály sa podieľaujú na spotrebe viac než 60-timi percentami, ale to tejto skupiny patrí len 15% druhov materiálov.

Do Materiálu B spadá veľké množstvo rôznych druhov materiálov. Ide o rýchloobratkové položky, ktoré sa realizujú a dodávajú vo veľmi krátkom čase. Ide o 20% druhov materiálov podieľajúcich sa na spotrebe 20-timi percentami.

Materiály požadované od výroby spadajú do kategórie Materiálu C. Podieľajú sa na spotrebe len 20-timi percentami a patrí sem približne 65% rôznych druhov materiálov.
 

Metóda FIFO

FIFO = First In, First Out, znamená prvá do skladu, prvá zo skladu.

Najstaršia položka, ktorá je prvá prijatá do skladu je zo systému odpísaná ako prvá. Fyzicky nemusí byť použitá skutočne najstaršia položka. Pri oceňovaní zásob v účtovníctve sa spotreba jedného druhu zásob oceňuje v cene prvého nákupu, takže zostatok na sklade je vykázaný v posledných cenách.
 

Metóda LIFO

LIFO = Last In, First Out, teda posledná do skladu, prvá zo skladu.

Pri spotrebe sa zo systému odpisuje naposledy prijatá položka ako prvá, pričom sa nemusí použiť skutočne najmladšia položka. Použitie metódy LIFO pre oceňovanie je v slovenských účtovných štandardoch zakázané. Firmy by si tak mohli neoprávnene zvyšovať náklady čím by sa znižoval základ dane.
 

Metóda JIT (just in time)

Just-in-time (JIT) je inovačná stratégia riadenia zásob, ktorá vznikla v spoločnosti Toyota a tiež sa označuje ako Toyota Production System. Cieľom tejto metódy sú minimálne zásoby a maximálna kvalita. Spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom musí byť natoľko koordinovaná, že sa zásoby stávajú zbytočné.

Dôležité sú dôsledne naplánované a spoľahlivo realizované dodávky, blízkosť výroby dodávateľa a odberateľa a ich prepojenie vo všetkých oblastiach (vrátane informačných systémov) s eliminovaním porúch, prísna kontrola kvality. Výhody sú zjavné: nižšie ceny pri nákupe a nižšia viazanosť kapitálu v zásobách. JIT zvyšuje produktivitu a znižuje celkové náklady, no jej nasadenie je veľmi náročné z dôvodu úplného zosúladenia procesov v logistickom reťazci.
 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode